Op deze pagina het overzicht van de diverse regelingen bij Ad Astra, gesorteerd naar onderwerp.

KANTINE & BAR

Cashless_betalen

Ad Astra is over op digitaal betalen. Je kun dus niet meer contant afrekenen aan de bar.  
Reden: vergroten van veiligheid op het park.

Tegelijkertijd gaat betalen dan makkelijker en sneller voor leden, bezoekers en vrijwilligers.
Je kan voortaan betalen via:

 • KNLTB-ledenpas
 • Pin-pas

Met deze systemen gaat betalen:

 • Snel: Geld tellen wordt overbodig (zowel voor gever als ontvanger). Een kaart met chip werkt veel simpeler en sneller!
 • Veilig: Contant geld trekt inbrekers en overvallers. Zeker nu op steeds minder plekken contant geld te halen valt, loopt een vereniging en haar leden/bezoekers steeds meer risico.
 • Vertrouwd: Je tegoed staat niet op de pas, maar veilig op de bank. Dus bij pasverlies of diefstal blijft je geld van jou.

  
Ieder lid kiest de betaalmethode, die bij hem/haar past:

 1. Je KNLTB-ledenpas.
  Voorbeeld-ledenpas 2014Dit is de pas die je ook gebruikt voor het afhangen van de banen en dus altijd bij je hebt.
  Je kunt je ledenpas alléén bij Ad Astra gebruiken.
  Met je eigen persoonlijke KNLTB-pas kun je aan de bar afrekenen.
  Je hebt geen pincode nodig.
  Om af te rekenen haalt degene die bardienst heeft jouw KNLTB-pas door de kaartlezer van de kassa en wordt het bedrag automatisch van jouw tegoed afgeschreven op voorwaarde dat er genoeg saldo opstaat.
  Als er onvoldoende saldo op je kaart staat kan de betaling omgezet worden in een PIN-betaling met je bankpas.
  Tegoed op je KNLTB ledenpas zetten (opwaarderen) kan alleen via internetbankieren en Ideal (op je computer thuis of via je telefoon) met een minimum van 35 euro.
  Het tegoed staat niet op de pas zelf. Bij verlies of diefstal is je geld niet verloren. Tot de blokkering van de kaart kan de “vinder” wel het tegoed bij de kassa gebruiken als de bardienst niet op je naam en foto let. Met je nieuw aan te vragen ledenpas heb je gewoon weer toegang tot je eigen tegoed. Je kan altijd alle transacties zelf nakijken op de site van KNIP on-line. (Zie de handleiding).
   
 2. Je pin-pas.
  Voorbeeld pinpasHet voor iedereen bekende pinnen met je bankpas.
  Aan de bar kun je op dezelfde manier afrekenen met je bankpas als in winkels. Onze pinautomaat is voorbereid op contactloos betalen met de zogenoemde NFC techniek (Logo NFC= Near Field Communication).
  Bedragen tot 25 euro kunnen zonder pincode snel afgerekend worden. Op je bankpas staat dan het symbool voor contactloos betalen.

 

Betalen met KNLTB-pas

ledenpas3 KNLTB 2018Ieder lid kan met zijn/haar KNLTB-pas bij de kassa betalen, ook de jeugd! Alcoholische dranken kunnen niet door jeugdleden < 18 jaar worden afgerekend.
U kunt niet bij andere verenigingen met uw KNLTB-pas afrekenen.

De rekeningen op de KNLTB-passen worden beheerd door KNIP on-line. Voor iedere beheerder van een of meerdere KNLTB-passen is op de KNIP-website een 'Portal' aangemaakt.

Inloggen.
Om op uw Portal van KNIP on-line te komen, dient u zich eerst in te loggen.
Inloggen op https://www.mijnkniponline.nl/scripts/login.aspx
Indien u voor de eerste keer op deze website komt, kunt u zich zelf op deze pagina registreren.

NB.: FAQ - Geeft toelichting op het gebruik van dit programma.

Portal.
Op uw Portal krijgt u het volgende te zien:

 • Overzicht van uw KNLTB-passen met saldo
  Na aanklikken: krijgt u de pagina Rapportage - Transacties.
  Aanklikken van een transactie geeft de bijbehorende details
 • Knop Opwaarderen
  Na klikken kunt u opwaarderen met iDeal.
  Als de opwaardering is verwerkt, ontvang hierover een e-mail van Mijn KNIP Online.
 • Knop Blokkeren
  Aanklikken om pas te blokkeren.
 • Knop Instellingen
  Geeft overzicht van 'mijn gegevens' en 'gekoppelde accounts'.
 • Knop Berichten

NB.: Zorg wel dat bij het uitvoeren van een actie, de juiste pas is voorzien van een V, als er meerdere KNLTB-passen zijn geregistreerd op dit account .

Betalen met de KNLTB-pas
Geef bij het afrekenen aan dat je met KNLTB-pas wil betalen. De bardienaar haalt dan jouw pas door de lezer. Op het display komt dan je naam plus het resterende saldo te staan. De betaling is voltooid!
Verder:

 • Saldo onvoldoende?
  De betaling kan worden omgezet in een PIN-betaling.
   
 • Saldo opvragen bij bardienaar.
  Inloggen op de website van KNIP on-line kan om saldo op te vragen. Maar op de club kun je dit aan de bardienaar vragen. Deze kan met je pas je saldo direct opvragen.

Let op:
Het tegoed staat niet op de pas zelf. Bij verlies of diefstal staat het geld nog steeds op uw rekening (via KNIP on-line) bij Pay.nl. Wel kan het tegoed voordat blokkering plaatsvindt door de “vinder” aan de kassa opgenomen worden. Bij verlies dus snel blokkeren! Met een nieuwe pas heb je gewoon weer toegang tot je eigen geld.

 

Regl. Alcoholverstrekking

Preambule

In overweging nemende dat:

 • sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuur en beheers reglement;
 • in dit verband met “sportvereniging” wordt bedoeld: een sportvereniging met een kantine in eigen beheer, aangesloten bij een erkende sportbond;
 • de sportkantine met een drank- en horecavergunning in de wet wordt beschouwd als een horecalokaliteit, hetgeen betekent dat er ter plaatse bedrijfsmatig of tegen betaling alcoholhoudende dranken worden verstrekt;
 • een reglement regels dient te bevatten die verantwoorde verstrekking van alcoholhoudende drank in de sportkantine waarborgen;
 • in een reglement tevens paracommercie bepalingen zijn opgenomen die tot doel hebben ongeoorloofde vormen van concurrentie met de reguliere horeca te voorkomen;
 • het volgen van de regels inzake ongeoorloofde concurrentie kunnen de Belastingdienst overtuigen van het niet-commerciële karakter van de horeca-activiteiten in een vereniging;
 • heeft het bestuur het navolgende Reglement Alcoholverstrekking vastgesteld en door de Algemene Ledenvergadering laten bekrachtigen.

Paragraaf 1: Algemene bepalingen

Artikel 1: Begripsbepalingen

Alcoholhoudende dranken:

 • Zwak-alcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan 15% alcohol;
 • Sterke drank: gedistilleerd met 15% alcohol of meer.

Toegelaten horeca-activiteiten:

De horeca-activiteiten uitgeoefend door Ad Astra, niet zijnde:

 • bijeenkomsten die worden gehouden wegens gebeurtenissen in de privé-sfeer van leden;
 • bijeenkomsten voor niet-leden;
 • de verhuur of het ter beschikking stellen door de sportvereniging aan derden van de kantine en / of de inventaris, met name het meubilair en het serviesgoed.

Sociale Hygiëne:

 • Met Sociale Hygiëne wordt bedoeld dat mensen gezond met elkaar omgaan; dat ze rekening houden met elkaars waarden, normen en rollen. In het clubgebouw gaat het vooral om kennis van en inzicht in de invloed van alcoholgebruik (en misbruik) en hoe men verantwoord alcoholgebruik in het clubgebouw kan bevorderen. Belangrijk hierbij zijn huis- en gedragsregels en sociale vaardigheden om deze regels uit te dragen en na te leven.
 • Verder houdt Sociale Hygiëne kennis in van de Drank- en Horecawet en verwante regelgeving en de Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken, van verschillende bedrijfsformules en doelgroepen en van technische, bouwkundige en ruimtelijke voorzieningen van de inrichting.

Leidinggevenden:

 • Het bestuur heeft twee leden aangewezen als leidinggevenden. Zij zijn tenminste 21 jaar oud, in het bezit van de verklaring Sociale Hygiëne en voldoen aan de eisen van zedelijkheid en staan als zodanig vermeld op de vergunning van de vereniging. Zij kunnen de onmiddellijke leiding geven aan de uitoefening van de horecawerkzaamheden in het clubgebouw.

Barvrijwilliger:

 • Een vrijwilliger, die - op tijden dat er alcohol wordt verstrekt -, de barwerkzaamheden in het clubgebouw uitvoert. Kwalificatienormen voor barvrijwilligers zijn vastgelegd in artikel 7 van dit reglement.

Artikel 2. Wettelijke bepalingen.

Uit oogpunt van verantwoorde alcoholverstrekking dienen de volgende wettelijke bepalingen te worden nageleefd:

 • Verkoop van alcoholhoudende drank aan personen jonger dan 18 jaar is verboden.
 • Voor verkoop van sterke drank heeft Ad astra geen vergunning en is derhalve verboden.
 • De verstrekker van alcohol dient bij de aspirant-koper de leeftijd vast te stellen, tenzij betrokkene onmiskenbaar de vereiste leeftijd heeft bereikt.
 • Geen alcoholhoudende drank wordt verstrekt als dit leidt tot verstoring van de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid.
 • Het is niet toegestaan alcoholhoudende drank te verstrekken aan dronken personen.
 • Het is verboden personen toe te laten in het clubgebouw die dronken zijn of onder invloed zijn van andere psychotrope stoffen.

Artikel 3. Vaststellen en wijzigen.

Het bestuur stelt een reglement op en legt dit ter vaststelling voor aan de Algemene Ledenvergadering.

 • Wijzigingen van het reglement komen op dezelfde wijze tot stand.
 • Het reglement moet worden voorgelegd aan de gemeente bij de aanvraag van een nieuwe drank- en horecavergunning.
 • De gemeente toetst het reglement aan de Drank- en Horecawet.
 • Het reglement treedt in werking per datum van de vastelling door de Algemene Leden Vergadering.
 • Wijzigingen van het reglement worden op gelijke wijze getoetst door de gemeente.

 


Paragraaf 2. Sociaal Hygiënische bepalingen.

Artikel 4. Aanwezigheid.

Op de momenten dat in het clubgebouw alcoholhoudende drank wordt geschonken, is er altijd ofwel een leidinggevende aanwezig die in het bezit is van de verklaring Sociale Hygiëne ofwel een barvrijwilliger die de verplichte “instructie verantwoord alcoholgebruik” heeft gevolgd.


Artikel 5. Huis- en gedragsregels.

Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders (bijvoorbeeld in de kleedkamers) te nuttigen dan in de kantine zelf of op het terras.
Er wordt geen alcohol geschonken aan:

 • Jeugdleiders, trainers van jeugdelftallen en andere begeleiders van de jeugd tijdens de uitoefening van hun functie;
 • Personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers.
 • Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd.
 • Leidinggevenden en barvrijwilligers (in de zin van het bepaalde in artikel 2) drinken geen alcohol gedurende hun bardienst.
 • Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren, zoals “happy hours”, “meters bier” en “rondjes van de zaak” zijn in het clubgebouw niet toegestaan.
 • Vanuit het oogpunt van na te streven alcoholmatiging wordt het gebruik van alcoholvrije drank gepromoot, onder andere door die goedkoper aan te bieden dan alcoholhoudende drank.
 • Agressie en normafwijkend gedrag zijn aanleiding om uit het clubgebouw te worden verwijderd.

Artikel 6. Openingstijden en schenktijden.

De openingstijden van de kantine zijn: 09.30 – 23.00.
Op de volgende tijdstippen wordt alcohol geschonken: 12.30 – 23.00. Voor bijzondere situaties zoals om bij clubfeesten kan het bestuur een andere sluitingstijd vaststellen.
Als tijdens de schenktijden van de kantine 25% of meer van de aanwezigen jonger is dan 18 jaar, wordt er geen alcohol geschonken.


Artikel 7. Kwalificatienormen en Instructie “verantwoord alcoholgebruik” voor barvrijwilligers.

Voor de barvrijwilligers zijn de volgende kwalificatienormen vastgesteld. Barvrijwilligers:

 • zijn tenminste 18 jaar oud,
 • hebben de instructie “verantwoord alcoholgebruik” gevolgd,
 • staan als zodanig bij de vereniging geregistreerd, en
 • zijn lid van de vereniging.

De instructie voor barvrijwilligers wordt gegeven door een terzake deskundige en bestaat minimaal uit NOC*NSF Instructie Verantwoord Alcoholgebruik.


Artikel 8. Voorlichting.

Dit reglement, of in elk geval de schenktijden, de huis- en gedragsregels (artikel 5), de paracommerciebepalingen (artikel 10) en de leeftijdsgrenzen (artikel 3 lid 1 en 2) worden goed zichtbaar in de kantine opgehangen. 
Het bestuur schenkt aandacht aan publicitaire acties in het kader van verantwoord alcoholgebruik. 
Het bestuur onderschrijft de bestaande regelingen omtrent reclame-uitingen voor alcoholhoudende dranken.


Artikel 9. Handhaving, klachtenprocedure en sancties.

Conform het gestelde in artikel 45 van de Drank- en Horecawet zijn het bestuur van de vereniging en de leidinggevenden belast met de algemene leiding over de sportkantine. Zij zijn derhalve beiden verantwoordelijk voor de naleving van de wet en dus van dit reglement inclusief de paracommercie bepalingen.

Gegronde klachten over de toepassing van de artikelen 1 tot en met 8 van dit reglement dienen onverwijld ter kennis te worden gebracht van het bestuur van de vereniging.

Uit hoofde van zijn verantwoordelijkheid voor de naleving zal het bestuur bij overtreding van de regels uit dit reglement ten opzichte van betrokkene(n), zijnde de consument dan wel de verstrekker (leidinggevende of de barvrijwilliger) gebruik maken van zijn sanctiebevoegdheden op grond van de statuten en het huishoudelijk reglement. Het bestuur verifieert de klacht, hoort zonodig de klager en treft bij gegrondbevinding van de klacht binnen twee maanden maatregelen om herhaling te voorkomen. Het bestuur brengt het resultaat van de afweging ter kennis van de indiener van de klacht.

Eenieder kan gegronde klachten over de overtreding(en) van de Drank en Horecawet indienen bij de gemeente of de Keuringsdienst van Waren.


Paragraaf 3. Paracommercie bepalingen

Artikel 10. Toegelaten horeca-activiteiten.


De sportvereniging zal slechts die horeca-activiteiten uitoefenen met inachtneming van het hierna onder 2. en 3. bepaalde.

 • De sportvereniging zal geen horeca-activiteiten uitoefenen ten behoeve van bijeenkomsten die worden gehouden wegens gebeurtenissen in de privé-sfeer van leden en bijeenkomsten voor niet-leden. Het bestuur zal hierop toezien.
 • De horeca-activiteiten worden door de sportvereniging slechts uitgeoefend ten aanzien van personen die bij de activiteiten van de sportvereniging in de ruimste zin van het woord betrokken zijn, met inachtneming van het hierna onder 3. bepaalde.
 • Het uitoefenen van horeca-activiteiten door de sportvereniging jegens niet bij de sportvereniging aangesloten personen geschiedt uitsluitend één uur vóór, tijdens en één uur ná:
  • wedstrijden;
  • trainingen;
 • overige activiteiten van de sportvereniging binnen het kader van de doelstelling, te weten het doen beoefenen en het bevorderen van sport, alsmede het stimuleren en organiseren van activiteiten die in het kader van de sport de ontwikkeling, de vorming en de recreatie van de mens beogen.

Voor zover niet binnen de hiervoor genoemde doelstelling vallend, zal de kantine en/of de inventaris (met name het meubilair en het serviesgoed) niet door de sportvereniging aan derden worden verhuurd of ter beschikking worden gesteld.

Geen reclame mag worden gemaakt door de sportvereniging voor niet binnen de doelstelling vallende resp. andere horeca-activiteiten dan die welke zijn toegelaten als omschreven in dit artikel 10.

 

   
INTRODUCTIE

Introductie van niet-leden

Referte: Huishoudelijk Reglement, Artikel 6

 

Introductie, uitsluitend door leden, is met een maximum van 5 keer per jaar toegestaan op alle dagen van de week van 09:00 uur tot 23:00 uur met uitzondering van competitie- en toernooidagen.


Het introduceren gaat als volgt:

 • melden bij de bardienst. Deze neemt de volgende acties:
  • vermeldt in het introductieschrift (ligt in rechter bovenla) naam van lid en introducé.
  • int de kosten van introductie: € 3 voor een junior, resp. € 5 voor een senior.
  • noteert dit bedrag in het schrift.
  • slaat dit bedrag aan op de kassa met de knop INT JUN resp. INT SEN (onder op toetsenbord kassa in het midden).
  • geeft introducé jeugd- resp. senior introductiepas (liggen in kassa-lade).
  • noteert het nummer van de pas in het introductieschrift.
    
 • er is geen bardienst. Neem de volgende actie:
  • maak € 5,- voor senior of € 3,- voor junior over naar rekeningnummer: NL58 INGB 0005 2417 29.

Verder:

 • de pas is geldig voor 1 dag.
 • lid en introducé reserveren m.b.v. het afhangbord een baan.
 • introductiepas dient gelijk hierna weer bij de bardienst te worden ingeleverd.
 • op de dag van de introductie, binnen de toegestane introductietijd mag meerdere keren door het lid en zijn/haar introducé een baan worden afgehangen.
 • na iedere keer afhangen de pas weer inleveren bij de bardienst.
 • het lid is verantwoordelijk voor de introducé.
Introductie jeugd na GJK

GJK poppetjeSPELREGELS INTRODUCTIE JEUGD NA AFLOOP GJK

Het is intussen traditie dat na afloop van de GJK de jeugd van TIOD en BeQuick gratis mag worden geïntroduceerd op ons park en omgekeerd. De periode wordt jaarlijks vastgesteld.

De volgende spelregels moeten daarbij worden nageleefd:

 • De per vereniging geldende afhangregels blijven geldig;
 • Bij een singel ook altijd 1 eigen jeugdlid afhangen;
 • Bij dubbelspel tenminste 2 eigen jeugdleden afhangen;
 • Door jeugdleden van een andere vereniging mag tot uiterlijk 18.00 uur gespeeld worden;
 • Eigen leden hangen af met de eigen pas, introducés krijgen van de bardienst een pasje met het opschrift “Introducé GJK”.
  Dit pasje moet vóór het betreden van de baan weer bij de bardienst ingeleverd worden!
 • Tijdens toernooien en evenementen vervalt deze regeling;
 • Eigen clubactiviteiten en trainingen hebben voorrang.

 

BAS-samenwerking

Als lid van Ad Astra kan jeugd tot 23 jaar ook vrij spelen en trainen op de parken van de tennisverenigingen Botesa in Bodegraven en De Sluipers in Reeuwijk.

Waar gaat het om?
Samen trainen, samen spelen!
Jeugdleden en jonge senioren in de leeftijd tot 23 jaar die tennissen op de parken van Botesa, Ad Astra of De Sluipers (BAS) krijgen voortaan de mogelijkheid samen te trainen zodat zij een nog grotere uitdaging krijgen om op hun optimale tennisniveau te trainen, de zogenaamde BAS-training. Sparringpartners van gelijke sterkte op dezelfde club kennen elkaar door en door. Om de diversiteit te vergroten en de uitdaging spannender te maken, hebben bovenstaande tennisverenigingen het mogelijk gemaakt ook op elkaars parken te trainen en zelfs buiten de lessen om samen te spelen.

Dus naast het samen trainen, kunnen deze kinderen en jonge senioren ook vrij tennissen met kinderen van de BAS verenigingen op alle drie de tennisparken terwijl ze maar van één tennisclub lid hoeven te zijn. Zo kunnen zij na schooltijd een lekker balletje slaan met hun maatjes uit de klas. Veel kinderen uit de regio zitten namelijk al bij elkaar op de middelbare school.

Spelen op elkaars parken kan iedere dag tot 19:00 uur.

Meer info bij kunt u aanvragen via: bestuur@gltcadastra.nl

Voordeel van deze nieuwe opzet:

 • Trainen met homogenere groepen, extra uitdaging onderling.
 • Voor elk kind een beter passende groep, omdat een paar kinderen op hun eigen club soms net aansluiting missen.
 • Onbeperkt vrij spelen op de andere parken met medespelers van je eigen niveau en de vriendjes/vriendinnetjes uit je klas. Samen trainen, samen spelen!
 • De groep waarmee gespeeld kan worden, wordt vergroot van ongeveer 100 à 150 jeugdige leden per vereniging naar 300 à 350 tennissers op de drie tennisparken samen.
 • Grotere sociale binding met jeugd uit de regio.

 

  
KNLTB FAIRPLAY

Toelichting op KNLTB Fair Play

brandbox fair play 1200x300

 

Uitgangspunt KNLTB voor opstellen van Regeling Fair Play:

Ongewenst of niet integer gedrag past niet binnen de sport, en daarmee ook niet binnen de tennissport. Bij de KNLTB staan we voor een integere tennissport.

knltb logo positief sportiefOp en naast de tennisbaan dient iedereen van pure recreant tot toptennisser, tennisleraar, scheidsrechter, toeschouwer, ouder of bestuurder/vrijwilliger zich eerlijk en sportief te gedragen. De KNLTB is daarom in 2014 gestart met het project integriteit. De KNLTB heeft integriteit in alle geledingen van de tennissport hoog in het vaandel staan. In de strijd tegen ongewenst gedrag zijn er gedragscodes voor verschillende doelgroepen en is een Reglement Fair Play opgesteld, waar iedereen onder valt en zich aan heeft te houden. We proberen met deze aanpak bewustwording te creëren bij iedereen binnen de tennissport en te voorkomen dat misdragingen plaatsvinden. Deze aanpak moet er daarnaast ook voor zorgen dat een overtreding van de nieuwe gedragscodes – een ‘misdraging’ – daadwerkelijk aangepakt wordt. De KNLTB wil hiermee zijn verantwoordelijkheid nemen als het aankomt op integriteit binnen onze sport.

Onder een misdraging wordt verstaan ‘een overtreding van een van de gedragscodes of een ernstige overtreding van de geldende reglementen en statuten van de KNLTB dan wel de tennisvereniging’. Ernstige misdragingen zullen veelal betrekking hebben op seksuele intimidatie, matchfixing en doping, het toebrengen van lichamelijk letsel en andere misdrijven.

 

logo projectStandpunt bestuur Ad Astra:

 • De doelstelling van KNLTB Fair Play wordt door het bestuur van Ad Astra volledig onderschreven. Ongewenst of niet integer gedrag past niet binnen de tennissport en bij Ad Astra.
 • Tot nu toe heeft Ad Astra een regeling gehad in geval van seksuele intimidatie, gebaseerd op de NOC/NSF-regeling. Met deze nieuwe KNLTB-regeling wordt de oorspronkelijke regeling van Ad Astra uitgebreid met meerdere misdragingen.
 • Hoewel deze uitbreiding met andere misdragingen voor Ad Astra minder relevant zal zijn, gezien het niveau waarop onze vereniging tennis speelt, is het wel correct deze misdragingen ook mee te nemen in de procedure om ongewenst of niet integer gedrag te bestrijden.
 • Voor de verenigingen is door de KNLTB een uitgebreid tuchtreglement opgesteld, waarvan het de vereniging vrij staat om deze te gebruiken. Het bestuur heeft dit in beraad, echter het hebben van een permanente tuchtcommissie binnen Ad Astra wordt in de huidige situatie niet voorgestaan.
 • Mocht het evenwel nodig zijn om te kunnen beschikken over een tuchtcommissie, zoals geformuleerd in het tuchtreglement, dan zal het bestuur op zeer korte termijn een ALV bijeenroepen om de benodigde drie leden te benoemen.
 • Om de 'lacune' in het door de KNLTB geformuleerde tuchtproces niet te groot te laten zijn, zal het bestuur de vertrouwensman/-vrouw uit de oude NOC/NSF-regeling weer meer onder de aandacht brengen. Deze functionaris wordt dan een functionaris als de Compliance Officer (CO) uit de Fair Play-regeling, maar dan op verenigingsniveau.
 • Het bestuur wil graag de diverse, in dit kader geformuleerde, gedragscodes onder aandacht brengen van de commissies binnen Ad Astra. Dit betreffen vooral de 'Algemene gedragscode' en de gedragscodes voor de tennisouder, de verenigingsvrijwilliger en de begeleider.
KNLTB Fair Play

knltb logo

brandbox fair play 1200x300

 

Ongewenst of niet integer gedrag past niet binnen de sport, en daarmee ook niet binnen de tennissport. Op en naast de tennisbaan dient iedereen van pure recreant tot toptennisser, tennisleraar, scheidsrechter, toeschouwer, ouder of bestuurder/vrijwilliger zich eerlijk en sportief te gedragen.

De KNLTB wil samen met verenigingen optrekken in de strijd tegen ongewenst gedrag. Er is daarom een Model Tuchtreglement voor Verenigingen opgesteld, speciaal ontworpen voor de aanpak van integriteitskwesties binnen de verenigingen. Het staat elke club vrij om hier gebruik van te maken.

Ernstige misdragingen (seksuele intimidatie, matchfixing, doping, het toebrengen van lichamelijk letsel en ander ernstig wangedrag) dient de vereniging bij de KNLTB te melden. De bond neemt dan de zaak over van de vereniging en zal deze behandelen.

Het uitgangspunt is samenspel en afstemming tussen de vereniging en de KNLTB bij misdragingen. Samen sta je sterker als je iets wilt doen tegen bijvoorbeeld een tennisleraar die zich ernstig misdraagt of een bestuurder die een greep uit de kas doet. De aanpak van de KNLTB en de tennisvereniging bij integriteitskwesties versterken elkaar op deze manier.


Melden van een misdraging

Wil jij of jouw vereniging een (vermoedelijk) misdraging melden? Lees hier hoe je dit kan doen. Je kan de melding ook anoniem doen.

 

 

Belangrijke downloads Fair Play:

  
BAANREGLEMENTEN

Inleiding baanreglementen

De baanreglementen hebben tot doel regels te stellen, opdat de leden een zo veilig en optimaal mogelijk gebruik van de beschikbare tennisaccommodatie kunnen maken.

Het bestuur houdt zich het recht voor om tegen spelers, die deze reglementen overtreden of die handelen in strijd met de doelstellingen van deze reglementen, passende maatregelen te nemen.

Onregelmatigheden dienen bij het bestuur te worden gemeld. Leden worden evenwel verzocht, waar mogelijk en zo mogelijk, zelf corrigerend op te treden, e.e.a. in het kader van sociale controle op het tennispark.

 

Speelregels

Deze regels beogen, als uitwerking van de arbo-regelgeving (veiligheid, beperking van ongevallen risico, e.d.) en voor het behoud van de tennisbanen, sturing te geven aan het gebruik van deze banen door de leden. 
Leden mogen gebruik maken van de tennisbanen onder de volgende voorwaarden / regelingen:

 • algemeen.
  • gebruik van de tennisbanen is uitsluitend toegestaan op de tijden en de baan zoals deze door de spelers zijn gereserveerd op het electronisch afhangbord.
  • toegestaan is na het verstrijken van de speeltijd door te spelen, totdat u van de baan wordt afgehaald door de volgende spelers.
  • bij grote drukte is dubbelspel verplicht.
  • alle spelers dienen er zorg voor te dragen dat de baan aan het einde van een speelperiode is gereedgemaakt voor de volgende spelers. Er moet gesleept en eventueel gesproeid zijn en afval en bezittingen moeten worden meegenomen naar buiten de baan.
  • gebruik van tennisschoenen, specifiek voor het gebruik op gravelbanen, is verplicht.
    
 • sproeien van de banen.
  • bij droog weer is met de hand sproeien van de tennisbaan verplicht bij het betreden van de baan, als deze droge plekken vertoont.
  • het spelen op droge tennisbanen (lichte plekken) is niet toestaan. Sproeien met de hand is dan verplicht.
    
 • regen en onweer.
  • tennisbanen mogen na regenval niet worden bespeeld, zolang op deze banen waterplassen staan en/of de banen nog één of meerdere glimmende oppervlakten hebben.
  • het is leden niet toegestaan zelf maatregelen te nemen om plassen water van de baan te verwijderen d.m.v. sponzen, sleepnetten, e.d., anders dan in opdracht van de groundsman, leden van de AC of het bestuur.
  • het is leden nimmer toegestaan plassen water (te trachten) te verwijderen d.m.v. het beschadigen van de structuur van de tennisbaan, zoals het prikken van gaten in de banen.
  • In geval van onweer, regen of geen regen, dienen de partijen en wedstrijden direct te worden gestaakt indien de tijd tussen lichtflits en onweersklap minder dan 10 seconden bedraagt.
    
 • hittegolven.
  • nog geen vaste regels, maar gezond verstand.
  • de KNLTB heeft wijzigingen doorgevoerd in het wedstrijdreglement, waardoor toernooileiding wedstrijden tijdens hittegolven mag inkorten.
  • buiten de wedstrijden om moeten de leden zich tijdens hittegolven matigen v.w.b. duur en intensiteit.
    
 • bevroren banen.
  • het is leden niet toegestaan te tennissen op bevroren tennisbanen en op bevroren banen, die ontdooien (glimmend oppervlak en/of water op de baan).
    
 • aanwijzingen groundsman en AC.
  • de groundsman en leden van de accommodatiecommissie (AC) zijn gerechtigd, als omstandigheden daartoe aanleiding geven (b.v. bij regenval, beschadiging van de aan of de algemene baangesteldheid), spelers te verzoeken het spel te staken en de baan onmiddellijk te verlaten.
  • aanwijzingen van de groundsman t.a.v. het gebruik van de banen dienen door de leden immer te worden opgevolgd.
  • ten teken, dat banen in langduriger onderhoud zijn, kan de groundsman de spanning van het net op de baan halen. Op banen met loshangende netten mag niet getennist worden.
  • instructies van de groundsman en/of bestuur op het publicatiebord t.a.v. het gebruik van de banen, dient immer te worden opgevolgd.
  • het wijzigen van de instructies van de groundsman op het publicatiebord door leden, anders dan leden AC en bestuur, is niet toegestaan.

 

Baanrooster

Het volgende baanrooster is van kracht:
 

dag

tijd  baannummers  leden

maandag

t/m

vrijdag

08.00 - 19.00 uur 1, 2, 3, 4 en 5 alle leden (1)
19.00 - 23.00 uur 1, 2, 3, 4 en 5 senioren (2)
08.00 - 23.00 uur 6 en 7 alle leden (1)
 

zaterdag
en
zondag

08.00 - 23.00 uur 1 t/m 7 alle leden (1)

(1)= Alle leden.

‘Alle leden’ betekent: Baan bestemd voor zowel senioren als junioren, waarbij senioren en junioren gelijke rechten hebben.
Echter, leden met beperkt speelrecht zijn uitsluitend speelgerechtigd van:
 • maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 08.00 – 17.00 uur,
 • in de weekenden, als er geen competitie of activiteiten zijn.

(2)= Senioren en jeugdleden van 17 jaar en ouder.

 

regen

Regen verstoort iedere tennisafspraak.

 

Vaste reserveringen

Reservering van de banen geldt voor de volgende activiteiten:

 • Racket-ochtend: elke woensdagochtend van 09.00 - 12.00 uur.
 • Racket-avond: elke maandagavond van 19.00 - 23.00 uur.
 • Toernooien en clubkampioenschappen worden in principe gespeeld op de banen 1 t/m 6. Deze dagen worden apart aangekondigd in het clubjournaal en/of op de website.
 • Voor competitiewedstrijden is het flexibel baanschema van toepassing.
 • Tijdens het Open Toernooi, Open Jeugd Toernooi en GJK is het gehele park hiervoor in principe beschikbaar, met uitzondering van de lesbanen.
 • Lessen worden zoveel mogelijk gegeven op de banen 1 en 2. (tijden volgens apart rooster van de trainer).

Flexibel baanschema.

Het flexibel baanschema houdt in dat er geen vaste baan leeg blijft liggen te wachten op leden die vrij willen spelen. Wel blijft vrij spelen mogelijk.
Op het moment dat er leden komen om recreatief te spelen, wordt de eerst vrijkomende baan voor 45 minuten aan hen toegewezen. Daarna gaat er weer een competitie team op. Willen zij nog een keer 45 minuten spelen dan moet er gewacht worden tot er weer competitiewedstrijd afgelopen is. Indien er andere leden wachten om ook vrij te spelen dan krijgen deze voorrang. Bij dit systeem is er niet meer dan maximaal één baan tegelijk beschikbaar.
Dit systeem wordt zeker op de vrijdagavond en mogelijk ook op de zaterdag en zondag gehanteerd.
Als je vrij wilt spelen dan moet je dit melden aan de bardienst die weet wie de competitieleider is of wie de aanvoerders van de thuisspelende teams zijn. Zij kunnen dan aangeven welke baan beschikbaar zal komen.

Prioriteit lesbanen.

Zodra er banen, na onbespeelbaar te zijn geweest, weer bespeelbaar zijn, komen deze als eerste in aanmerking voor het geven van training/lessen.

 

publiek

Open Toernooi, tennissen met publiek.

 

Gebruik baanverlichting

De verlichting van de tennisbanen kan worden bediend vanaf het paneel in de hal.

baanverlichting knoppen

 

De volgende punten zijn daarbij van toepassing:

 • Het ontsteken van de verlichting is echter ook gebonden aan de eisen van de milieuwetgeving. In ons geval is dit vastgelegd in het Activiteitenbesluit-milieubeheer/artikel 3.148 (Geldend vanaf 01-01-2013). Hieruit komen de volgende verplichtingen voort:
  • De verlichting mag maximaal branden tot 23.00 uur.
  • De verlichting mag alleen voor tennissen en onderhoud aan de banen worden ontstoken. Dit betekent, dat de verlichting van de tennisbanen, waarop niet wordt gespeeld en waaraan geen onderhoud wordt gegeven, moet worden uitgezet. De bardienst wordt gevraagd hier nauwlettend naar te kijken.
 • Om de hinder van de verlichting bij de flat aan de Bodegraafsestraatweg zoveel mogelijk te beperken, moet bij de keuze van de baan om te tennissen, de banen 6 en 7 gedurende de donkere uren als laatste worden gebruikt, opdat de bewoners van de flat zo min mogelijk lichthinder van het  tennispark ondervinden. Deze regeling kan helaas niet in het programma van het afhangbord worden verwerkt en moeten de leden derhalve zelf toepassen.
 • Jaarlijks kan voor een aantal dagen ontheffing worden verkregen van de verplichting tot 23.00 uur. Deze ontheffing wordt door de secretaris aangevraagd, o.a. voor de week van het Open Toernooi.

 banen3 7

 LED-verlichting.

Schema beregening

Tijdens de renovatie zijn de tennisbanen voorzien van nieuw gravel om de waterdoorlatendheid te verbeteren. Deze banen met nieuw gravel dienen vochtig te blijven. Beregening betekent behoud van de nieuwe tennisbanen. Het beregeningsschema is hiertoe geïntensiveerd.

Overdag zijn de volgende perioden, afhankelijk van de dag van de week, vastgesteld:

 

ma di wo do vr za zo
 12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00 
15.00 15.00 14.15 15.00  15.00 15.00 15.00
17.17 17.17 18.20 17.17 18.30 17.17 17.17

 

Dit beregeningsschema doet geen afbreuk aan de verantwoordelijkheid van de leden:

 • om de banen te sproeien, als deze droog zijn;
 • om niet op te droge tennisbanen te spelen;
 • om niet op te natte tennisbanen te spelen.

 

  
HUISREGELS

Rookvrij park

Door de hartstichting en het KWF kankerbestrijdingsfonds wordt er geijverd om sportparken rookvrij te maken. Om onze jeugd zo min mogelijk in de verleiding te brengen om te beginnen met roken heeft het bestuur besloten het park gedurende de dag rookvrij te maken tot in ieder geval 19:00 uur.
Wij hopen dat een ieder daar aan mee zal werken.

106 afbeelding onze sportvereniging is op weg naar rookvrij 2

Toegangscontrole op het park.

Sinds oktober 2016 bestaat de mogelijkheid om het park en het clubgebouw alléén toegankelijk te maken met behulp van de KNLTB ledenpas. Het systeem zal actief zijn op momenten, dat er geen bardienst meer is zoals in de weekenden en het naseizoen.

Het kan ook als het dienstdoende bardienstlid zich onveilig voelt, als het erg rustig is op het park.

Als de hoofdpoort op slot zit, wordt u verwezen naar het zijhek op het terras. Daar zit een magneetslot op het hek, dat geactiveerd kan worden door de KNLTB pas door de sleuf te halen. Het hek kan dan geopend worden. Na passage moet u zeker stellen, dat de poort weer is gesloten.

Achter de bar ligt een instructie wat de laatste bardienst moet doen als er na hem/haar geen bardienst gepland is of als de bardienst na hevige regenval eerder vertrekt.

Auto's op het park

Bij de renovatie is duidelijk geworden, dat de toelating van vrachtauto's moest worden herzien.

 • Vrachtwagens worden op het park niet meer toegestaan. De toegangspoort heeft hiertoe een balk gekregen. De reden is dat de ondergrond ondanks alle getroffen maatregelen voor het gewicht van vrachtauto's te zacht blijft en daardoor te veel schade aan het wegdek veroorzaakt.
 • Personenauto's en kleine bestelauto's zijn uitsluitend tijdelijk toegestaan op het park voor het afleveren van goederen.
 • Het parkeren van auto's is nimmer toegestaan.
 • Personenauto's en bestelauto's mogen ook uitsluitend op het klinkerpad rijden en niet op de tegels van de fietsenstalling, omdat onder deze tegels geen voorzieningen zijn getroffen voor het 'dragen' van auto's op de ondergrond van waterig veen. Bovendien liggen er onder het fietspad meerdere leidingen, die door auto's beschadigd kunnen worden en vervolgens weer storing kunnen geven.

 

  
ARBO & VEILIGHEID

Arbo en veiligheid-algemeen

Inleiding:

 • De wettelijke bepalingen, die in het kader van de Arbo en veiligheid zijn gesteld, dienen onder alle omstandigheden te worden nageleefd.
 • De resultaten van een Arbo-check en een Risico inventarisatie en evaluatie (RIE) zijn met de wettelijke bepalingen in de hieronder vallende onderwerpen verwerkt.


Ter bevordering van Arbo en veiligheid van leden, die voor de vereniging werkzaamheden uitvoeren, heeft het bestuur de volgende materialen aangeschaft:

 • steekwagentjes voor het vervoer van lasten, indien deze de gestelde maximale gewichten van de tilinstructie te boven gaan;
 • Arbo goedgekeurde ladder voor het werken op hoogte.
 • een Automatische Externe Defibrillator (AED). Deze is duidelijk zichtbaar in gang van het clubgebouw opgehangen. Voor goed gebruik van dit apparaat wordt aan leden in het bezit van de cursus reanimatie, training gegeven.


Meer in het algemeen, voor alle leden, heeft het bestuur de volgende maatregelen getroffen:

 • vaststelling van calamiteitenplan, waarbij prioriteit is gegeven aan veiligheid van de aanwezige leden. Hiertoe zijn alle (dubbele) deuren van de kantine van binnenuit te openen en zijn alle plafonds brandvertragend geworden.
 • aanschaf van koolzuurgas-detectiesysteem in de fustruimte i.v.m. de biertapinstallatie.
 • wordt in het kader van de HACCP (hygiënecode) wekelijks een ronde gelopen over de goederen van de B&EC.
 • zijn regels vastgesteld voor het spelen op de tennisbanen bij ongewone weerssituaties.
 • zijn regels gesteld t.a.v. de verplichting tot het draaien van bardiensten voor zwangere dames.
 • voldoet de elektrische installatie aan de norm NEN 3140.
 • wordt jaarlijks de kook- en bakinstallatie elektrisch gekeurd.
 • is het aantal wandcontactdozen in het clubgebouw uitgebreid om het aantal losse stekkerdozen zo veel mogelijk te beperken.
 • is het aantal wandcontactdozen buiten fors uitgebreid t.b.v. werkzaamheden van de groundsman en buitenactiviteiten van de B&EC.
 • is de verlichting van het toegangspad, zowel 's zomers als in de winter, aanzienlijk verbeterd.
 • zijn materiële voorzieningen getroffen (doorstroom combiketels en zijn thermostaten van de douches verplaatst) om het risico op legionella tot het minimum te beperken. Tevens worden periodiek temperatuurcontroles uitgevoerd en waar nodig worden leidingen doorgespoeld. In dit kader mag het water van de beregeningsinstallatie van de tennisbanen niet worden gebruikt als drinkwater.
 • wordt het leidingwater (douches en buiten op de baan) periodiek door een laboratorium gecontroleerd op legionella.
 • wordt vanaf 2007 jaarlijks een cursus reanimatie gehouden voor leden van de vereniging.

 
Tenslotte wordt iedere tennisser/-ster gevraagd alles te doen om sportblessures te voorkomen.

 • Nadere informatie op https://www.veiligheid.nl/voorkomblessures/tennis.
 • Indien desondanks toch sportblessures op de tennisbanen of blessures op het park worden opgelopen, wordt gevraagd dit aan het bestuur mede te delen middels formulier ongevallen registratie.

 

dsc03262

Reanimatie en AED-cursus bij EHBO-afdeling Gouda.

 

Vrijwilligersverzekering VNG

De gemeente Gouda heeft voor alle vrijwilligers in Gouda een verzekering afgesloten via de VNG bij Centraal beheer. Dit is een secundaire verzekering. Dat wil zeggen, dat vrijwilligers bij een voorval eerst bij zijn eigen verzekering naar de dekking moet informeren. Als die geen dekking geeft dan komt de verzekering van VNG in actie.

Lees brochure, klik hier.

Zie de gehele regeling van de Gemeente Gouda, klik: https://www.gouda.nl/direct-regelen/meedenken-en-doen/vrijwilligerswerk/vrijwilligersverzekering

 

Calamiteitenplan

Maatregelen bij calamiteiten.

 • PRIORITEIT 1 is het in veiligheid brengen van leden en bezoekers.

 Bij calamiteiten dienen om deze reden de volgende maatregelen genomen te worden:

 • CLUBGEBOUW ONTRUIMEN
  alle deuren en ramen kunnen van binnenuit worden geopend.
 • ALARMEREN VAN 1-1-2.
  telefoon op de bar is daartoe geschikt.
 • BRAND BESTRIJDEN (voor zover mogelijk) met:
  • branddeken in de keuken en/of
  • sproeischuimblusser in de keuken en/of
  • sproeischuimblusser in de gang.
 • TENNISPARK ONTRUIMEN.
 • DEUR HEK richting tennishal (tussen baan 2 en 3) zo mogelijk openen.
 • PAD TOEGANGSHEK - CLUBGEBOUW vrijhouden voor hulpverleners.
  eventueel geparkeerde auto's verwijderen!
 • INFORMEREN van groundsman en/of bestuur.

 

Nooduitgangen

Het bestuur is genoodzaakt geweest rolluiken te laten aanbrengen voor de ramen en deuren van de kantine. De rolluiken voor de deuren worden elektrisch bediend. Bij stroomuitval zijn deze rolluiken niet meer te openen.

Om deze reden rust op een ieder, die de kantine opent en toegang verleent aan meerdere leden, de verplichting minimaal het rolluik van de nooduitgang te openen.

 
NB:
Indien nodig zijn de ramen als alternatieve nooduitgang te benutten. Echter deze werkwijze bevordert geen snelle ontruiming van kantine en clubgebouw.

 

Tilinstructie

Over (op)tillen het volgende:

 • U wordt zeer dringend ontraden om lasten, die zwaarder zijn dan 20 kg (*) op te tillen zonder gebruik te maken van hulpstukken of daarbij hulp in te roepen van andere clubleden zodat de per persoon te tillen last weer op een aanvaardbaar niveau komt.
 • Bij het zelf tillen van lasten beneden de 20 kg, wordt u verzocht daarvoor een juiste houding aan te nemen dwz. het bovenlichaam recht overeind houden, door de knieën zakken, de last aan de onderkant goed vastpakken, voordat u tenslotte de last optilt. Dit om overbelasting aan de onderrug te voorkomen.
 • Bij het zelf verplaatsen van zware lasten zoals meerdere kratten frisdrank, of fusten bier(>50 kg) voor de bardienst bent u verplicht gebruik te maken van de daarvoor beschikbaar gestelde steekwagen.
 • Mocht uw lichamelijke conditie dit niet toelaten, (bijv. in geval van blessures, herstellende van operaties, dames die in verwachting zijn) dan wordt u aangeraden geheel af te zien van het tillen van lasten en hulp in te roepen van andere leden.

(*) De norm van 20 kg is bedoeld voor volwassen heren, voor dames ligt deze grens op 10 kg.

 

Ongevallen registratie

Procedure ongevallen registratie bij GLTC AD ASTRA.

In deze procedure wordt onderscheid gemaakt tussen arbeidsongevallen en bijna-ongevallen.

Arbeidsongeval.

 • De tennisvereniging is wettelijk verplicht arbeidsongevallen te registreren en te voorkomen. Er is sprake van een arbeidsongeval indien werkzaamheden worden verricht voor of namens de vereniging waarbij deskundige hulp moet worden ingeroepen. Dit kan zijn een arbeidsongeval van de groundsman, maar ook van de vele vrijwilligers (meestal commissieleden) tijdens het uitoefenen van werkzaamheden in het kader van hun functie.
 • Als een arbeidsongeval heeft plaatsgevonden dient de procedure “Hoe een arbeidsongeval van de groundsman en vrijwilligers te melden” te worden gevolgd.

Klik hier om het 'meldingsformulier Arbeidsongeval' te downloaden.
 

Bijna-ongeval.

 • Onder een bijna-ongeval vallen die gebeurtenissen die niet direct leiden tot het inschakelen van deskundige hulp, maar die op enig ander moment wel ernstige gevolgen kunnen hebben.
 • Enkele voorbeelden ten gevolge waarvan bijna-ongevallen kunnen voorkomen zijn: obstakels binnen en buiten het clubgebouw, gladde vloeren, beschadigingen, kapotte zitbanken in kleedkamers enz.
 • Als een bijna-ongeval heeft plaatsgevonden dient de procedure “Procedure voor het melden van een bijna-ongeval bij GLTC Ad Astra” te worden gevolgd.

Klik hier om het 'meldingsformulier Bijna-ongeval' te downloaden.

 

 

DOCUMENTEN

Statuten

logo project

NAAM, ZETEL en DUUR

Artikel 1
De vereniging draagt de naam: Goudse Lawn Tennis Club Ad Astra. Zij is gevestigd te Gouda.
De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd, op 29 maart 1982.

Artikel 2
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.


 
DOEL

Artikel 3

 1. De vereniging stelt zich ten doel het doen beoefenen en bevorderen van de tennissport.
 2. Zij tracht haar doelstellingen op wettige wijze te bereiken door:
  1. het in stand houden van een op de doelstellingen gerichte structuur binnen de vereniging;
  2. het geven van gelegenheid tot het beoefenen van het tennisspel;
  3. het vormen van een band tussen haar leden;
  4. het maken van propaganda voor het tennisspel;
  5. het vertegenwoordigen van haar leden tegenover de vereniging "Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond" (hierna verder te noemen KNLTB);
  6. het nemen van maatregelen, die kunnen leiden tot het verhogen van het spelpeil van de leden van de vereniging;
  7. het samenwerken met organisaties, die voor het verwezenlijken van de doelstellingen van belang zijn;
  8. het uitschrijven van - en deelnemen aan wedstrijden, en in ieder geval het deelnemen aan de door de KNLTB georganiseerde competitie;
  9. het verbreiden van de regels van het tennisspel onder de leden;
  10. het ontplooien van overige activiteiten die het doel dienen.

 
LEDEN

Artikel 4

 1. De vereniging kent:
  1. ereleden;
  2. leden van verdienste;
  3. seniorleden;
  4. juniorleden;
  5. leden met beperkt speelrecht.
  6. wachtleden
  7. niet-spelende leden
 2. Ereleden zijn zij, die zich op bijzonder eervolle wijze jegens de vereniging onderscheiden hebben, en die tot erelid zijn benoemd bij besluit van de algemene ledenvergadering,genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen. Ereleden hebben dezelfde rechten en verplichtingen als in de wet en dezestatuten aan seniorleden zijn toegekend.
 3. Leden van verdienste zijn zij, die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt, en die tot lid van verdienste zijn benoemd door de algemene ledenvergadering. Leden van verdienste hebben dezelfde rechten en verplichtingen als in de wet en deze statuten aan seniorleden zijn toegekend.
 4. Seniorleden van de vereniging zijn natuurlijke personen, die voor de eerste januari van het lopende verenigingsjaar de zeventienjarige leeftijd hebben bereikt.
 5. Juniorleden zijn natuurlijke personen die voor de eerste januari van het lopende verenigingsjaar de zeventienjarige leeftijd nog niet hebben bereikt.
 6. Juniorleden zijn geen leden in de zin der wet, doch zij hebben behoudens dat zij geen stemrecht hebben, niet tot bestuurslid kunnen worden benoemd, noch de bevoegdheidhebben als bedoeld in artikel 13, lid 4 overigens dezelfde rechten en verplichtingen als inde wet en deze statuten aan seniorleden zijn toegekend en opgelegd.
 7. Leden met beperkt speelrecht zijn senior of juniorleden, leden van verdienste, seniorleden of juniorleden die uitsluitend gerechtigd zijn te spelen op bepaalde bij huishoudelijkreglement vast te stellen tijden.
 8. Wachtleden zijn ereleden, leden van verdienste, seniorleden, jeugdleden of leden met beperkt speelrecht die gedurende minimaal 3 maanden vanwege blessure, ziekte,zwangerschap of verblijf elders in Nederland of in het buitenland niet tot tennissen bij devereniging in staat zijn. Wachtleden hebben dezelfde rechten en verplichtingen als in dewet en deze statuten aan seniorleden respectievelijk juniorleden zijn toegekend. Een verzoek om wachtlid te worden moet schriftelijk, met redenen omkleedt, onder inlevering van de speelpas geschieden bij het secretariaat. Als het wachtlid hersteld of terug is, wordt, na mededeling hiervan bij het secretariaat, de speelpas teruggegeven. Naar rata wordt de contributie verrekend.
 9. Niet-spelende leden zijn ereleden, leden van verdienste, seniorleden, juniorleden, leden met beperkt speelrecht of wachtleden die op een voorafgaand daartoe strekkend verzoek door het bestuur de status niet-spelend lid toegekend hebben gekregen omdat zij gedurende het gehele jaar niet bij de vereniging zullen tennissen. Niet-spelende leden hebben dezelfderechten en verplichtingen als in de wet en deze statuten aan senior- respectievelijk juniorleden zijn toegekend, met inachtneming van het bepaalde bij artikel 9 lid 3.

 
AANMELDING EN TOELATING

Artikel 5

 1. Aanmelding als lid van de vereniging geschiedt door het indienen van een ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier, zoals nader bepaald in het huishoudelijk reglement. Betreft het een aanmelding van een minderjarige, dan moet dit formulier mede zijn ondertekend door de wettelijke vertegenwoordiger(s) van deze minderjarige.
 2. Het bestuur beslist omtrent de toelating van seniorleden, juniorleden, en leden met beperkt speelrecht.
 3. Bij niet-toelating door het bestuur tot seniorlid, juniorlid of lid met beperkt speelrecht kan de algemene ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten, echter slechts met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
 4. Zij die op de zwarte lijst van de KNLTB voorkomen, of geschorst zijn door het bestuur van de KNLTB, kunnen geen lid van de vereniging zijn.

 
RECHTEN en PLICHTEN van LEDEN

Artikel 6

 1. Alle leden zijn verplicht zich te onderwerpen aan het bepaalde in de statuten en het huishoudelijk reglement, alsmede aan de besluiten van de algemene ledenvergadering en de besluiten van het bestuur en aan de daaruit voortvloeiende aanwijzingen.
 2. De rechten en plichten van de leden, voor zover niet in de statuten opgenomen worden geregeld in het huishoudelijk reglement.

 
EINDE van het LIDMAATSCHAP

Artikel 7

 1. Het lidmaatschap van de vereniging eindigt door:
  1. het overlijden van het lid;
  2. schriftelijke opzegging door het lid aan het bestuur voor 1 november van een verenigingsjaar; het lidmaatschap eindigt dan per 31 december van dat jaar;
  3. opzegging namens de vereniging; deze opzegging kan gedaan worden door het bestuur, wanneer een lid niet meer voldoet aan de vereisten die in de statuten aan het lidmaatschap zijn gesteld, wanneer het lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, wanneer het lid het lidmaatschap van de KNLTB verliest, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
  4. ontzetting; deze kan alleen worden uitgesproken bij besluit van de algemene ledenvergadering, genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, wanneer een lid in strijd met de statuten, reglement en/of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
 2. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit, waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.
 3. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging, op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te latenvoortduren, staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene ledenvergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld.
  Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
 4. Wanneer het lidmaatschap eindigt in de loop van een boekjaar, blijft de contributie over het gehele verenigingsjaar verschuldigd.
 5. In de gevallen, genoemd in lid 1 onder a, c en d van dit artikel, eindigt het lidmaatschap onmiddellijk.

 
SCHORSING

Artikel 8

 1. Leden, die handelen in strijd met statuten en/of huishoudelijk reglement van de vereniging of die zich niet gedragen naar de besluiten van de algemene ledenvergadering of naar besluiten die het bestuur van de vereniging krachtens de statuten of ingevolge opdracht van de algemene ledenvergadering genomen heeft, kunnen door het bestuur worden geschorst voor maximaal 4 weken.
  Bij een schorsing voor een langere periode dient het bestuur aan de algemene ledenvergadering een voorstel te doen tot ontzetting uit het lidmaatschap.
 2. Geschorste leden zijn verstoken van alle rechten, welke uit het lidmaatschap voortvloeien, doch behouden het recht op de algemene ledenvergadering, waar hun schorsing en/of voorgestelde ontzetting wordt behandeld, aan de beraadslagingen deel te nemen.
 3. Schorsing door de KNLTB brengt schorsing als lid van de vereniging met zich mee.

 
CONTRIBUTIE

Artikel 9

 1. De ereleden, de leden van verdienste, seniorleden en juniorleden, leden met beperkt speelrecht en wachtleden zijn een jaarlijkse contributie verschuldigd waarvan de hoogte bij besluit van de algemene ledenvergadering per categorie wordt vastgesteld.
 2. De algemene ledenvergadering kan bepalen dat nieuw toegetreden leden, ereleden en leden van verdienste daaronder niet begrepen een entreegeld moeten betalen.
 3. Niet-spelende leden zijn vrijgesteld van de verplichting tot betaling van contributie.
 4. Het bestuur is bevoegd aan ereleden, leden van verdienste, seniorleden en juniorleden, leden met beperkt speelrecht in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing te verlenen van de verplichting tot het betalen van de contributie voor een bepaald verenigingsjaar.
 5. In de in lid 1 van dit artikel genoemde contributie voor ereleden, leden van verdienste, seniorleden, juniorleden, leden met beperkt speelrecht en wachtleden is begrepen de KNLTB-contributie, welke door de vereniging jaarlijks aan de KNLTB wordt afgedragen.

 
BESTUUR

Artikel 10

 1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal personen met een minimum van zeven, waaronder een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, die elk voor zich meerderjarig moeten zijn.
 2. Bestuursleden worden gekozen en benoemd door de algemene ledenvergadering uit een lijst van door het bestuur en/of leden gestelde kandidaten.
  Verkiesbaar tot bestuurslid zijn alleen ereleden, leden van verdienste, seniorleden, seniorleden met beperkt speelrecht, senior wachtleden en niet spelende leden.
  Niet verkiesbaar tot bestuurslid zijn belanghebbenden bij de tennissport, tenzij volgens de reglementen van de KNLTB dispensatie is verleend.
 3. De voorzitter wordt door de algemene ledenvergadering in functie gekozen, de overige bestuursfuncties worden door de gekozenen in onderling overleg verdeeld.
 4. De wijze van verkiezing, aftreden en/of vervanging van bestuursleden wordt nader bij huishoudelijk reglement geregeld.
 5. In tussentijdse vacatures wordt door het bestuur zo spoedig mogelijk, - doch tijdelijk tot de eerstvolgende algemene ledenvergadering -, voorzien.
 6. Indien in het bestuur vacatures ontstaan, blijven de overblijvende bestuursleden een bevoegd college vormen, tenzij het aantal zitting hebbende bestuursleden minder bedraagt dan het aantal vacatures. In dat laatste geval zijn de overgebleven leden van het bestuur verplicht binnen een termijn van een maand na het ontstaan van de laatste vacature een algemene ledenvergadering bijeen te roepen waarin wordt voorzien in de ontstane vacature.
 7. Bestuursbesluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.
 8. Van het verhandelde in elke vergadering worden notulen opgemaakt, die door de voorzitter en secretaris worden vastgesteld en ondertekend.
 9. Door de algemene ledenvergadering kunnen aan het bestuur juniorleden als adviseurs worden toegevoegd.

 
TAKEN en BEVOEGDHEDEN van het BESTUUR

Artikel 11

 1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen met de secretaris, de voorzitter tezamen met de penningmeester dan wel de secretaris tezamen met de penningmeester.
 2. Het bestuur is onder meer bevoegd tot:
  1. het huren, verhuren of op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van onroerende goederen;
  2. het sluiten, wijzigen en beëindigen van arbeidsovereenkomsten.
 3. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene ledenvergadering, bevoegd tot:
  1. het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen;
  2. het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt;
  3. het verrichten van rechtshandelingen waarvan de financiële betekenis of onbepaald is of een bij huishoudelijk reglement te bepalen bedrag te boven gaat, of waardoor de vereniging voor langer dan een jaar gebonden wordt;
  4. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een (bank)krediet wordt verleend;
  5. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van geld, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vereniging verleend bankkrediet;
  6. het aangaan van vaststellingsovereenkomsten;
  7. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van het opnemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden.
   Op het ontbreken van de goedkeuring van de algemene ledenvergadering kan, wat betreft de sub a en b bedoelde rechtshandelingen door het bestuur tegen derden dan wel door derden tegen de vereniging wel een beroep gedaan worden, terwijl op het ontbreken van de goedkeuring van de algemene ledenvergadering, wat betreft de sub c tot en met g bedoelde rechtshandelingen, geen beroep gedaan kan worden.
 4. Het bestuur kan met inachtneming van de voorgaande leden van dit artikel binnen de grens van zijn bevoegdheden een of meer van zijn leden schriftelijk machtigen voor het bestuur of de vereniging op te treden.
 5. Het bestuur kan uit de ereleden, leden van verdienste, seniorleden, juniorleden, leden met beperkt speelrecht, wachtleden en niet-spelende leden een of meer commissies instellen, waarvan de leden voor de periode van een jaar worden benoemd door het bestuur.
 6. Over alles wat niet door de wet, statuten of huishoudelijk reglement is geregeld, beslist het bestuur.

 
REKENING en VERANTWOORDING

Artikel 12

 1. Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
 2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
 3. Jaarlijks wordt uiterlijk in de maand februari een algemene ledenvergadering, - de jaarvergadering -, gehouden en daarin brengt het bestuur zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur. Deze stukken dienen door alle bestuursleden te zijn ondertekend. Indien ondertekening van een van hen ontbreekt, dient hiervan onder opgave van reden melding worden gemaakt.
 4. De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie, - hierna te noemen kascontrolecommissie -, van tenminste twee personen die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Deze commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene ledenvergadering verslag uit van haar bevindingen. Verkiezing, vervanging en/of aftreden van de leden van de kascontrole commissie wordt nader geregeld bij huishoudelijk reglement.
 5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de kascontrolecommissie zich door een deskundige laten bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
 6. De last van de kascontrole commissie kan te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden herroepen, doch slechts door benoeming van een andere kascontrolecommissie.

 
ALGEMENE LEDEN VERGADERINGEN

Artikel 13

 1. Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
 2. Op de jaarvergadering, als bedoeld in artikel 12 lid 3, komen onder meer aan de orde:
  1. de notulen van de laatstgehouden algemene ledenvergadering;
  2. het jaarverslag, als bedoeld in artikel 12 lid 3;
  3. het verslag van de kascontrole commissie, als bedoeld in artikel 12 lid 4;
  4. de rekening en verantwoording, als bedoeld in artikel 12 lid 3;
  5. de benoeming van de leden van de kascontrolecommissie voor het volgende verenigingsjaar;
  6. de vaststelling van de contributie en eventuele entreegelden;
  7. de begroting voor het volgende verenigingsjaar;
  8. de verkiezing van de voorzitter van het bestuur;
  9. de (her)verkiezing van bestuursleden voorzover de positie vacant is;
  10. voorstellen van de zijde van het bestuur;
  11. voorstellen, ingediend door tenminste vijf leden;
  12. wat verder ter tafel komt.
 3. Andere algemene ledenvergaderingen dan de jaarvergadering, zoals bedoeld in lid 2, worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk acht of wanneer het daartoe volgens de wet of de statuten verplicht is.
 4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een/tiende van het aantal stemgerechtigde leden verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek.
  Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 14, of bij advertentie in een ter plaatse waar de vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad.

 

BIJEENROEPING ALGEMENE LEDEN VERGADERING

Artikel 14

 1. De algemene ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van alle leden met inachtneming van een termijn van tenminste veertien dagen, zulks met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 18 en 19.
 2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in de artikelen 18 en 19.

 

TOEGANG en STEMRECHT

Artikel 15

 1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben alle leden van de vereniging. Geen toegang hebben geschorste leden, met inachtneming van het tweede lid van artikel 8.
 2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene ledenvergadering.
 3. Ieder erelid, lid van verdienste, seniorlid, seniorlid met beperkt speelrecht, senior wachtlid en senior niet-spelend lid dat niet is geschorst, heeft een (1) stem.
 4. Het uitbrengen van zijn stem bij volmacht is toegestaan.
 5. Iedere stemgerechtigde kan slechts namens niet meer dan een (1) stemgerechtigde bij schriftelijke volmacht zijn stem uitbrengen.

 

VOORZITTERSCHAP - NOTULEN

Artikel 16

 1. De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt een van de andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, op.
  Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
 2. Van het verhandelde in elke algemene leden vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gehouden, die na goedkeuring door de algemene ledenvergadering in haar eerstvolgende vergadering alsdan door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend.
  Zij die de vergadering bijeenroepen als bedoeld in artikel 13 lid 4, kunnen een notarieel proces- verbaal van het verhandelde doen opmaken.

 

BESLUITVORMING

Artikel 17

 1. Het ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
 2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid ervan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 3. Een algemene ledenvergadering kan geldige besluiten nemen ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden.
 4. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene ledenvergadering genomen met meerderheid van stemmen.
 5. Blanco stemmen worden beschouwd niet te zijn uitgebracht.
 6. Indien bij een verkiezing van personen niemand de meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming plaats.
  Heeft ook dan niemand de meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats totdat hetzij een persoon de meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij de voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op twee of meer personen uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beide is gekozen.
 7. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende de verkiezing van personen, dan is het voorstel verworpen.
 8. Stemmingen, niet rakende de verkiezing van personen, geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of een der stemgerechtigden zulks voor het begin van de stemming verlangt.
  Stemmingen over personen geschieden uitsluitend schriftelijk. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
  Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke of schriftelijke stemming verlangt.
 9. Een eenstemmig besluit van alle leden, al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene ledenvergadering.
 10. Zolang in een algemene ledenvergadering alle leden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding ook al heeft geen oproeping plaats gehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

 
STATUTENWIJZIGING

Artikel 18

 1. De statuten van de vereniging kunnen worden gewijzigd door een besluit van een algemene ledenvergadering, mits de oproeping tot deze vergadering tenminste vier weken tevoren heeft plaatsgevonden en in de oproeping het voorstel tot statutenwijziging woordelijk is vermeld.
 2. Een besluit tot statutenwijziging moet worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uit gebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van het aantal leden aanwezig is. Is niet twee/derde van de leden aanwezig, dan wordt binnen drie weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
 3. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat:
  1. het bestuur van de KNLTB, door het bestuur van de vereniging daarom verzocht, schriftelijk te kennen heeft gegeven geen bezwaar te hebben tegen de voorgestelde statutenwijziging, en
  2. van deze statutenwijziging een notariële akte is opgemaakt.

 
ONTBINDING

Artikel 19

 1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene ledenvergadering; het bepaalde in de leden 1, 2 en onder 3.a van artikel 18 is daarbij van overeenkomstige toepassing.
 2. De vereffening van het vermogen van de ontbonden vereniging geschiedt door het bestuur, tenzij bij het besluit tot ontbinding een of meer anderen tot vereffenaar zijn aangewezen.
 3. Het batig saldo na vereffening moet worden bestemd voor een door de algemene ledenvergadering te bepalen doel.

 
HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 20

 1. De algemene ledenvergadering kan een huishoudelijk reglement alsook andere reglementen vaststellen.
 2. Een (huishoudelijk) reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

Aldus goedgekeurd in de algemene ledenvergadering van 2 februari 2006

 

Huishoudelijk Reglement

Het Huishoudelijk Reglement is gebaseerd op Artikel 20 van de statuten (zie gevoegde tekst). Het reglement regelt een aantal praktische zaken met betrekking tot het lidmaatschap, bardiensten, financiën, organisatie, e.d.

Statuten, artikel 20:

 1. De algemene ledenvergadering kan een huishoudelijk reglement alsook andere reglementen vaststellen.
 2. Een (huishoudelijk) reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

ALGEMEEN

Artikel 1
De verenigingskleuren zijn groen/zwart/wit.
De vereniging voert een embleem, zoals op de omslag van de statuten en het huishoudelijk reglement rechtsonder is weergegeven.

 

Artikel 2
De vereniging geeft tenminste tweemaal per jaar een verenigingsblad uit.


 

AANMELDING en TOELATING van LEDEN

Artikel 3
Voor het aanmelden van leden wordt door het secretariaat een aanmeldingsformulier verstrekt. Hierop moeten de volgende gegevens worden ingevuld: voorletters, roepnaam, naam, adres, postcode en woonplaats, telefoonnummer, geboortedatum, geslacht, indien bekend speelsterkte, gewenst lidmaatschap en handtekening (voor minderjarigen de handtekening van de wettelijke vertegenwoordiger(s)).

 

Artikel 4

 1. Het secretariaat deelt het kandidaat lid mede, wanneer zijn lidmaatschap kan ingaan.
 2. Wanneer het maximum aantal leden, zoals bedoeld in artikel 23, lid 1 is bereikt, worden aanmeldingen op een wachtlijst geplaatst, waaruit de toelating in iedere categorie als bedoeld in artikel 4 van de statuten door het bestuur geschiedt, met inachtneming van de volgorde van aanmelding en met inachtneming van een voorkeur voor gezinsleden van leden.
 3. De verhouding tussen de aantallen leden in de verschillende categorieën als bedoeld in artikel 4 van de statuten, wordt jaarlijks door de algemene ledenvergadering vastgesteld.
 4. In geval van plaatsing op de wachtlijst wordt hiervan door de secretaris aan het kandidaat lid mededeling gedaan.

 

RECHTEN en VERPLICHTINGEN van de LEDEN

Artikel 5

 1. De leden zijn verplicht veranderingen in hun adres ten spoedigste schriftelijk aan het secretariaat op te geven.
 2. Ieder lid ontvangt ter informatie aan het begin van eik seizoen een lijst met namen, adressen en telefoonnummers van alle bij Ad Astra ingeschreven leden.

 

Artikel 6

 1. Ieder lid heeft het recht 5 maal per jaar een persoon, tegen een door de algemene ledenvergadering vast te stellen bedrag, te introduceren.
  Introductie is alleen toegestaan op werkdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur en in het weekend van 09.00 uur tot 23.00 uur. Introductie is niet toegestaan op dagen dat (jeugd)-competitie wordt gespeeld en tijdens toernooien/kampioenschappen.
 2. Introductie geschiedt middels een pasje, hetwelk door het introducerend lid bij een door het bestuur daartoe aan te wijzen persoon dient te worden afgehaald. Het bestuur is gerechtigd in verband met drukte op de banen introducties te weigeren.
 3. Introducés mogen slechts onder geleide van leden van de accommodatie gebruik maken, behoudens de bevoegdheid van het bestuur afwijking van dit voorschrift toe te staan in bijzondere gevallen.
 4. Voor een door introducés aangerichte schade, is aansprakelijk het lid, door wie de introductie heeft plaatsgehad.
  Het bestuur is bevoegd aan iedere introductie terstond een einde te maken, alsmede een termijn te bepalen, binnen welke dezelfde persoon niet andermaal zal kunnen worden geïntroduceerd op grond van de houding of gedragingen van de betrokkene gedurende de tijd van zijn introductie op de bij de vereniging in gebruik zijnde banen of tijdens het gebruik van aan de vereniging toebehorende of onder haar berusting zijnde goederen.

 

BARDIENSTEN

Artikel 7

 1. Ieder lid dat de 18-jarige leeftijd heeft bereikt is verplicht tot het enkele malen per seizoen vervullen van bardiensten volgens een door het bestuur of een daartoe aangestelde commissie opgesteld dienstrooster.
 2. Ereleden, leden van verdienste, wachtleden, niet-spelende leden, leden van het bestuur, leden van door het bestuur ingestelde permanente commissies zijn niet verplicht bardiensten te vervullen.
 3. Leden die bardienst vervullen onderwerpen zich aan de huishoudelijke regels die door het bestuur of een daartoe door de het bestuur aangestelde commissie zijn vastgesteld.

 

GELDMIDDELEN

Artikel 8
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:

 • contributie van de leden, zoals bedoeld in artikel 9 lid 1 van de statuten;
 • entreegelden;
 • inschrijfgelden (voor toernooien, etc.);
 • introductiegelden;
 • renten;
 • bar- en kantine-inkomsten;
 • inkomsten uit advertenties;
 • verkrijgingen ingevolge erfstellingen;
 • legaten;
 • schenkingen;
 • subsidies en overige toevallige baten.


BETALING van CONTRIBUTIES e.d..

Artikel 9
Door de algemene ledenvergadering wordt jaarlijks de hoogte van het entreegeld vastgesteld. Betaling hiervan dient te geschieden bij de toetreding als lid van de vereniging.

 

Artikel 10

 1. De inning van de contributies, geschiedt in een gehele termijn.
 2. De contributie is opvorderbaar direct nadat de jaarvergadering de hoogte van het contributiebedrag heeft vastgesteld. De penningmeester stuurt daarvan bericht aan degenen die contributieplichtig zijn.
 3. De vervaldag van de contributie is een maand nadat de in lid 2 bedoelde berichtgeving heeft plaatsgevonden.
 4. De penningmeester stuurt een aanmaning aan hen die na deze maand de verschuldigde contributie niet betaalden.
 5. Blijft het lid aan wie een aanmaning werd verzonden na 14 dagen nog in gebreke, dan volgt opzegging namens de vereniging, met inachtneming van artikel 9 lid 4 van de statuten.

 

Artikel 11
Een lid krijgt een lidmaatschapsbewijs en/of speelpasje, wanneer hij aan zijn geldelijke verplichtingen van het desbetreffende verenigingsjaar heeft voldaan. Het lidmaatschapsbewijs en/of speelpasje wordt ingenomen zodra sprake is van beëindiging van het lidmaatschap, zoals bedoeld in artikel 7 lid b, e of d van de statuten, zodra sprake is van schorsing van het lid, of als het lid wachtlid wordt.HET BESTUUR

Artikel 12
Het bestuur is belast met de leiding van de vereniging, beheert de geldmiddelen en de eigendommen van de vereniging en draagt zorg voor de uitvoering van de besluiten van de algemene ledenvergadering.

 

Artikel 13

 1. Ieder bestuurslid treedt om de drie jaar af en is terstond herkiesbaar. Bij een tussentijdse vacature vindt het aftreden van het opvolgende bestuurslid plaats op het moment waarop het vertrokken bestuurslid zou zijn afgetreden.
 2. Voorzitter, secretaris en penningmeester, dan wel twee van hen, treden nooit in hetzelfde jaar af.
 3. In geval van vacature kan de waarneming van de opengevallen functie aan een der overige bestuursleden worden opgedragen, met inachtneming van het bepaalde in artikel 10 lid 5 en 6 van de statuten.
 4. Jaarlijks treden af de in artikel 10, lid 9, van de statuten genoemde adviseurs. Zij zijn terstond weer aan te stellen.

 

Artikel 14

 1. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden zo dikwijls als de voorzitter of tenminste drie andere bestuursleden dit wensen.
 2. Indien aan voormeld verzoek van bedoelde drie bestuursleden binnen drie dagen geen gevolg gegeven wordt en de bestuursvergadering niet binnen 28 dagen na de indiening van het verzoek wordt gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd.
 3. Het bestuur kan slechts geldige besluiten nemen indien tenminste de helft van het aantal zittende bestuursleden aanwezig is.

 

Artikel 15
In de algemene ledenvergadering zal jaarlijks vaststelling plaatsvinden van het bedrag, waartoe het bestuur gerechtigd is rechtshandelingen te verrichten, een en ander zoals bepaald in artikel 11 lid 3 sub c van de statuten.

 

Artikel 16

 1. Ieder bestuurslid heeft een (1) stem. Het stemrecht mag niet door middel van een gemachtigde worden uitgeoefend.
 2. Bestuursbesluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen.
 3. Bij het staken der stemmen geeft de stem van de voorzitter de doorslag.


ALGEMENE LEDENVERGADERINGEN

Artikel 17

 1. De agenda van de algemene ledenvergadering bevat behalve de uit de statuten of dit reglement voortvloeiende punten, ieder voorstel dat tenminste een week voor de vergadering door tenminste vijf leden schriftelijk bij de secretaris is ingediend.
 2. De uiteindelijke agenda wordt door de algemene ledenvergadering direct na de opening definitief vastgesteld.

 

Artikel 18

 1. De voorzitter, of diens vervanger zoals bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de statuten stelt de orde van de vergadering vast en heeft het recht de discussie te sluiten, wanneer hij meent dat de vergadering voldoende is ingelicht.
 2. Wanneer een lid of enkele van de aanwezige leden dat verzoeken, wordt een voorstel in stemming gebracht.
 3. De voorzitter heeft het recht de vergadering te verdagen. Hij heeft in het geval van wanorde het recht de vergadering te schorsen of te sluiten.

 

Artikel 19

 1. Volmachten dienen voor het begin van de stemming bij de voorzitter te worden gedeponeerd.
 2. Deze volmachten dienen in ieder geval te bevatten: naam en adres van de volmachtgever, aard en datum van de vergadering. Volmachten moeten worden ondertekend door de volmachtgever.
 3. De voorzitter doet mededeling aan de vergadering over het aantal volmachten.

 

Artikel 20
Bij schriftelijke stemming benoemt de voorzitter een stembureau van drie personen, dat de uitslag van de stemming vaststelt.

 

Artikel 21

 1. Kandidaatstelling van een te verkiezen bestuurslid geschiedt door het bestuur of door tenminste vijf stemgerechtigde leden.
 2. Kandidaatstelling door het bestuur geschiedt bij convocatie, nadat het bestuur zich ervan vergewist heeft dat de te stellen kandidaten een eventuele benoeming zullen aanvaarden.
 3. Kandidaatstelling door de leden geschiedt door middel van inlevering bij de secretaris van een daartoe strekkende verklaring ondertekend door de indieners -, vergezeld van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat.
 4. Kandidaatstelling door de leden kan plaatsvinden tot op een week voor de algemene ledenvergadering.

 

Artikel 22
Het bestuur legt jaarlijks aan de algemene ledenvergadering ter goedkeuring voor een plan voor de verdeling van de mate van gebruik van de tennisfaciliteiten tussen vrij recreatiespel, competitie, toernooien en trainingen.

 

Artikel 23
De algemene ledenvergadering stelt jaarlijks het maximum aantal seniorleden, juniorleden en leden met beperkt speelrecht, zoals bedoeld in artikel 4 van de statuten, vast.COMMISSIES

Artikel 24

 1. Commissies conform artikel 11 lid 5 van de statuten blijven te allen tijde verantwoording verschuldigd aan het orgaan dat hen heeft ingesteld.
 2. Bij of na de instelling kunnen tevens de bevoegdheden en de verplichtingen van iedere commissie geregeld of gewijzigd worden door het bestuur, dat verantwoordelijk blijft.
 3. De commissies kunnen te allen tijde door het bestuur worden ontbonden.
 4. Het bestuur kan leden van een commissie als zodanig ontslaan en al dan niet door anderen vervangen.

 

Artikel 25
De kascontrole commissie, als bedoeld in artikel 12, lid 4 van de statuten, bestaande uit tenminste twee leden wordt, bij haar benoeming telkens voor 1 jaar, aangevuld met een plaatsvervangend lid dat bij ontstentenis van een commissielid diens plaats inneemt. De benoeming van een lid geschiedt zodanig dat eenzelfde persoon nooit gedurende langer dan 2 aaneengesloten jaren lid van de kascontrole commissie is.

 

Artikel 26

 1. Het bestuur stelt ten minste de volgende commissies in:
  • een Technische Commissie voor de coördinatie van het seniorentennis;
  • een Jeugdcommissie voor de coördinatie van het juniorentennis;
  • een Barcommissie voor de exploitatie en het beheer van de bar- en kantinefaciliteiten;
  • een Accommodatie Commissie voor het beheer van het clubgebouw, de tennisfaciliteiten en van de overige (on)roerende zaken van de vereniging;
  • een Communicatiecommissie voor het verzorgen van het verenigingsblad en de vereniging website;
  • een Sponsor Commissie voor de werving en het behoud van leden en sponsors.
 2. Het bestuur stelt per door haar ingestelde commissie een taakomschrijving vast, waarin de rechten en plichten van de commissie geregeld worden.

 

Artikel 27

 1. Het bestuur benoemt voor elk van de in artikel 26 lid 1 genoemde commissies een contactpersoon vanuit het bestuur, die gerechtigd is alle commissievergaderingen bij te wonen en volledig in de commissie te participeren.
 2. De commissies dienen van elke commissievergadering notulen of tenminste een besluitenlijst op te maken en deze ter kennis te brengen van het bestuur.


TEAMS, SPEELTIJDEN en KLEDING

Artikel 28

 1. Indien aan wedstrijden en competities wordt deelgenomen berust de bevoegdheid tot het samenstellen van de teams bij het bestuur of bij een daartoe door het bestuur ingestelde commissie.
 2. De aanvoerder van een team wordt door dat team aangewezen. Indien het team daarin niet slaagt, wordt de aanvoerder door of namens het bestuur aangewezen.

 

Artikel 29
Door het bestuur worden de speeltijden en de baanindeling vastgesteld. Het bestuur kan oefen- en/of speeltijden voor bepaalde groepen vaststellen. Hierbij wordt rekening gehouden met het gestelde in artikel 22.

 

Artikel 30

 1. Leden met beperkt speelrecht zijn gerechtigd van de banen gebruik te maken van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur, met uitzondering van woensdag waarvoor als eindtijd 12.00 uur geldt. Tevens de gehele zaterdag en zondag
 2. Leden met beperkt speelrecht kunnen door het bestuur, bij overschrijding van het maximaal toe te laten deelnemers, worden uitgesloten van deelname aan toernooien, competitie, clubkampioenschappen en andere activiteiten.

 

Artikel 31
Op de tennisaccommodatie van Ad Astra wordt tennis gespeeld in geschikte tenniskleding en tennisschoeisel dat voor de banen geschikt is, zulks ter beoordeling van het bestuur of van door het bestuur daartoe aangewezen vertegenwoordigers, zulks met inachtneming van de door de KNLTB gestelde algemene regels.DE EIGENDOMMEN

Artikel 32

 1. Schade aan de bezittingen van de vereniging toegebracht door een lid of mede veroorzaakt door een lid, kan door het bestuur geheel of gedeeltelijk op dat lid worden verhaald.
 2. Indien de vereniging wordt aangesproken voor schade, welke door een lid aan derden dan wel aan eigendommen van derden is toegebracht, is de vereniging gerechtigd die schade op dat lid te verhalen.
 3. De vereniging draagt generlei verantwoordelijkheid voor de eigendommen van leden en/of derden, welke in het clubgebouw en op de terreinen van de vereniging aanwezig zijn.


SLOTBEPALINGEN

Artikel 33
Er mogen geen handelingen worden verricht, welke in strijd zijn met de reglementen van de KNLTB

 

Artikel 34
Elk lid ontvangt een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement.

 

Privacy Statement

logo ad astraAd Astra hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In ons Privacy Statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Ad Astra houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Statement;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Het gaat dan om de volgende gegevens: initialen, naam (roep-, voor- en achternaam, adres, telefoonnummers, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, speelsterkte, IBAN nummer, pasfoto, datum ingang en beeindiging lidmaatschap en overige gegevens die door u worden verstrekt;
 • Gegevens nodig voor inschrijven voor competitie(s) en/of toernooien;
 • Het e-mail adres kan worden gebruikt voor het verzenden van Nieuwsbrieven, informatie over bardiensten, competitie, toernooien en training;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Persoonsgegevens worden doorgeven aan de KNLTB, die een eigen Privacy Statement heeft, waarin zij verklaren waarvoor zij uw gegevens gebruiken. Geen persoonsgegevens worden doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Website Ad Astra.

 • De website is https uitgevoerd. Verbindingen (van belang voor de verzending van de formulieren met persoonlijke gegevens) zijn met SSL gecertificeerd.
 • Het systeem van e-mailaliassen is beschikbaar. Het gebruik ervan wordt aanbevolen, omdat hiermede het vermelden van persoonlijke e-mailadressen op de website niet meer nodig is.
 • Tijdens de Open Toernooien, Veteranentoernooi en andere verenigingsactiviteiten worden foto's gemaakt, die gedeeld worden op de website van Ad Astra en/of Facebook  (foto-opslag voor fotograaf Ad Astra).
 • De leden en bezoekers van Ad Astra op het park van Ad Astra (Per Aspera geheten) zullen op gepubliceerde foto's op een fatsoenlijke, niet-compromiterende wijze worden getoond, zonder vermelding van naam.
 • Indien vermelding van naam of namen bij een foto op de website gewenst is (bijv. bij een overzicht van een commissie of team), is toestemming van alle betrokkene(n) op de foto vooraf vereist.
 • Als leden of bezoekers bezwaar maken tegen van hen (volwassenen of ouders namens hun kinderen) geplaatste foto's en/of tekst, op de website en/of Facebook, kunnen zij dit kenbaar maken aan comcom@gltcadastra.nl, die vervolgens deze foto's zal verwijderen.
 • Op de website zijn geen cookies geplaatst en/of geactiveerd, die gegevens van bezoekers registreren en bijhouden. Uitsluitend het totaal aantal bezoekers per webpagina wordt (als getal) geregistreerd.
 • De IP-nummers van bezoekers komen op de zwarte lijst, als door of met behulp van de (op de website geïnstalleerde) firewall een poging tot misbruik of indringing van de website wordt vastgesteld.
  Alle IP-nummers op de zwarte lijst wordt ook in de toekomst de toegang tot de gehele website van Ad Astra ontzegd.

Als Ad Astra zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Statement, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit door een mail te sturen naar bestuur@gltcadastra.nl.

Cookiewetgeving website

Inleiding.
De cookiewetgeving bepaalt dat vanaf 5 juni 2012 iedere website expliciet moet informeren over de inzet van cookies en expliciet toestemming moet vragen aan gebruikers voordat ze een cookie op de computer plaatst. Alleen cookies die uitsluitend de gebruiksvriendelijkheid bevorderen, mogen ongevraagd geplaatst worden.
De toezichthouder Opta gaat actief controleren op het gebruik van tracking cookies

Website Ad Astra.
Uitsluitend gebruiksvriendelijke cookies worden op de site van Ad Astra toegepast, waardoor u dankzij de cookie automatisch blijft ingelogd op de site en standaard settings behouden blijven.
De website van Ad Astra genereert geen tracking cookies of cookies om gericht te adverteren. Om deze reden wordt geen toestemming gevraagd voor de cookie, die de website plaatst.

Reclame op website.
Op de site van Ad Astra treft u reclame van firma's aan. Met het aanklikken van deze reclames schakelt u over naar de website van die firma's. Deze firma's zijn vervolgens verantwoordelijk u te informeren over het plaatsen van cookies door hun website. Hiervoor kan Ad Astra geen verantwoordelijkheid nemen.

Helemaal geen cookie.
Wilt u helemaal geen cookie op uw computer ontvangen, dan is het het beste, dit in de browser(s), die u gebruikt, aan te geven.

 

Rapport - voorstel padelbanen

padelbaan

Padel bij GLTC Ad Astra

Opgesteld door Padel Werkgroep:
Frits Straver, Gerard van Bentum en Adrie Vink.

Lees het definitieve rapport/voorstel (PDF)