1. Samenstelling
  Zie STATUTEN en HUISHOUDELIJK REGLEMENT De formele regelgeving gericht op samenstelling, benoeming, besluitvorming, taken en bevoegdheden van het bestuur is vastgelegd in Artikel 10 en 11 van de Statuten en Artikel 12 t/m 16 van het Huishoudelijk Reglement. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester en, afhankelijk van de organisatorische omstandigheden, een (even) aantal bestuursleden welke naast hun bijdrage aan de algemene besturing van de vereniging de verantwoordelijkheid dragen voor een specifiek deelonderwerp (zie: Organisatiestructuur)
   
 2. Taken en werkwijze, interne taakverdeling en coördinatie
  Het bestuur is belast met de besturing van de vereniging. In een continue proces van onderlinge informatie uitwisseling, het voeren van gezamenlijk of onderling overleg gedurende de maandelijkse bijeenkomsten of door het gebruik van moderne communicatie middelen (o.a. e-mail), worden besluiten genomen en voor uitvoering binnen de vereniging uitgedragen. Essentieel voor het proces van beoordelen, besluiten en bijsturen is de coördinerende (“linking pin”) rol van bestuursleden naar de voorzitters van uitvoerende commissies.
   
 3. Voorzitter/vice-voorzitter
  • De voorzitter geeft leiding aan het bestuur en coördineert de samenwerking binnen het bestuur.
  • Hij zit de vergaderingen van het bestuur en de Algemene Leden Vergaderingen voor.
  • Hij vertegenwoordigt de vereniging naar buiten.
  • Hij coördineert de samenwerking met trainers die als zelfstandige ondernemers lesgeven aan de leden van de vereniging.
  • Jaarlijks voert hij overleg met de aan de vereniging verbonden trainers en de voorzitters van de JC en TC.
  • Jaarlijks voert hij overleg met de voorzitters van de andere Goudse tennisverenigingen, TIOD en Be Quick.
  • Jaarlijks voert hij samen met het bestuurslid AC een functioneringsgesprek met de groundsman van de vereniging.
  • Hij treedt op als bestuurslid sponsorzaken.
  • De taken en verantwoordelijkheden van de voorzitter worden bij diens afwezigheid waargenomen door de vice-voorzitter.
  • De taak van vice-voorzitter wordt door het bestuur in onderling overleg toegewezen aan een van de leden, niet zijnde de secretaris of penningmeester.