BESTUUR GLTC AD ASTRA

Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter   Gerard van Bentum       06-5157 0655
Secretaris, ledenadministratie   Henk Vooijs       06-2856 2813
Penningmeester   Henk Merbis       06-5073 3825
Technische - en Evenementen Commissie   Frits Straver       06 3096 5664
Accommodatie Commissie   Mark Sanne       06-2269 9284
Bar Commissie   Charissa Erkens       06-2803 8368
Communicatie- en Sponsorcommissie   Jet Crielaard        

 

Het bestuur is ook te bereiken met E-mail (mailto:bestuur@gltcadastra.nl) en met webformulier 'Contact met bestuur'.

Taken bestuur
 1. Samenstelling
  Zie STATUTEN en HUISHOUDELIJK REGLEMENT De formele regelgeving gericht op samenstelling, benoeming, besluitvorming, taken en bevoegdheden van het bestuur is vastgelegd in Artikel 10 en 11 van de Statuten en Artikel 12 t/m 16 van het Huishoudelijk Reglement. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester en, afhankelijk van de organisatorische omstandigheden, een (even) aantal bestuursleden welke naast hun bijdrage aan de algemene besturing van de vereniging de verantwoordelijkheid dragen voor een specifiek deelonderwerp (zie: Organisatiestructuur)
   
 2. Taken en werkwijze, interne taakverdeling en coördinatie
  Het bestuur is belast met de besturing van de vereniging. In een continue proces van onderlinge informatie uitwisseling, het voeren van gezamenlijk of onderling overleg gedurende de maandelijkse bijeenkomsten of door het gebruik van moderne communicatie middelen (o.a. e-mail), worden besluiten genomen en voor uitvoering binnen de vereniging uitgedragen. Essentieel voor het proces van beoordelen, besluiten en bijsturen is de coördinerende (“linking pin”) rol van bestuursleden naar de voorzitters van uitvoerende commissies.
   
 3. Voorzitter/vice-voorzitter
  • De voorzitter geeft leiding aan het bestuur en coördineert de samenwerking binnen het bestuur.
  • Hij zit de vergaderingen van het bestuur en de Algemene Leden Vergaderingen voor.
  • Hij vertegenwoordigt de vereniging naar buiten.
  • Hij coördineert de samenwerking met trainers die als zelfstandige ondernemers lesgeven aan de leden van de vereniging.
  • Jaarlijks voert hij overleg met de aan de vereniging verbonden trainers en de voorzitters van de JC en TC.
  • Jaarlijks voert hij overleg met de voorzitters van de andere Goudse tennisverenigingen, TIOD en Be Quick.
  • Jaarlijks voert hij samen met het bestuurslid AC een functioneringsgesprek met de groundsman van de vereniging.
  • Hij treedt op als bestuurslid sponsorzaken.
  • De taken en verantwoordelijkheden van de voorzitter worden bij diens afwezigheid waargenomen door de vice-voorzitter.
  • De taak van vice-voorzitter wordt door het bestuur in onderling overleg toegewezen aan een van de leden, niet zijnde de secretaris of penningmeester.
    

 

Organisatieschema

De organisatie van Ad Astra ziet er als volgt uit:

organogram kleur

 

 

COMMISSIES met permanent karakter

Technische Commissie

De Technische commissie bestaat uit:

 • Vincent de Ruiter

Hij is bereikbaar via mail tc.adastra@gmail.com

GLTC Ad Astra  kent een Technische Commissie (TC), welke de belangen behartigt van de  seniorleden van onze vereniging. Deze belangenbehartiging spitst zich specifiek toe, zoals de naam van de commissie al aanduidt, tot de waardering van de technische kwaliteiten van de seniorspeler, individueel en/of in teamverband. In algemeenheid kan gesteld worden dat de TC het kwaliteitsgehalte van het tennisgebeuren binnen de vereniging bewaakt en waar mogelijk stimuleert. De nadruk ligt daarbij op recreatie en niet op de prestatie, hoewel het één niet los van het ander kan worden gezien. De prestatiegerichte aspecten van de tennissport verdienen, en krijgen  langs andere kanalen binnen onze vereniging de nodige aandacht. De TC werkt nauw samen met de Jeugdcommissie, welke commissie vele gelijkenissen vertoont met de TC, maar kent haar doelgroep in de jeugdleden.


Een aantal taken van de TC zijn onder andere: 

Prestatiegerichte activiteiten:

 • Voorjaars- en herfstcompetitie;
 • Clubkampioenschappen;
 • Open Toernooi (dmv subcommissie);
 • Deelsponsoring van training van beperkte groep, prestatiegerichte competitiespelers.

Recreatieve activiteiten:

 • Clubkampioenschappen;
 • Veteranentoernooi (dmv subcommissie);
 • Opening- en sluitingstoernooi;
 • Laddercompetitie;
 • Racketavond en –ochtend;
 • Diverse kleinere activiteiten;
 • Coördineren van trainingen en tennislessen dmv samenwerking met een zelfstandige tennisschool;
 • Soepele overgang van juniorlidmaatschap naar seniorlidmaatschap.

Met de invoering van het Dynamisch Speelsterkte Systeem (DSS) stelt de TC niet langer het tennisniveau van de leden vast. Wel kan de TC in bijzondere gevallen verzoeken tot wijziging indienen.

Een belangrijke taak voor de TC blijkt in de praktijk te zijn weggelegd bij de behandeling van de wensen en de voorkomende problemen van de individuele speler c.q. de competitieteams.

 

Jeugdcommissie

De jeugdcommissie (JC) houdt zich kortweg bezig met alle dingen op Ad Astra die te maken hebben met de jeugd, jullie dus. Daarom komen we een keer in de maand bij elkaar en bespreken dan alles wat moet gebeuren en wat is gebeurd. De JC bestaat uit de volgende mensen, met tevens de voornaamste verantwoordelijkheden aangegeven:

 • Mark van Dijk, tel nr. 06 51031277, Gele & groene competitie en coördinatie met bestuur
 • Karin Schutte, tel nr. 06 34264177, Gele competitie
 • Alwin van Bentum tel nr. 06-12953631 World Tour Oranje
 • Vacature – vrijwilliger gezocht , World tour Rood

Aardig wat mensen dus in die JC, maar die zijn ook wel nodig om de racketmiddagen, de jeugdclubkampioenschappen, de jeugdcompetitie, het ouder-kind toernooi en nog veel meer dingen voor jullie te organiseren, om het clubblad vol te krijgen en te beslissen over al die zaken die met de jeugd te maken hebben. De JC is dus hartstikke enthousiast en met hulp van nog eens vele anderen proberen wij om er voor jullie elk jaar weer een feest van te maken om op Ad Astra te tennissen.

Als je iets toch niet kunt vinden, of als je ideeën, vragen, etc. hebt, stuur dan een e-mail naar jeugd@gltcadastra.nl of benader een van de JC leden direct

Veel plezier op deze site!

T.b.v. de jeugd van Ad Astra is er ook een Facebook-pagina geopend.
Kijk naar: https://www.facebook.com/Ad-Astra-Jeugd-881101742011676/?fref=nf

 

 

20090519 racket

 

Accommodatie Commissie

De Accommodatiecommisie (AC) bestaat uit: 

 • Peter Overkamp
 • George Welting
 • Ron Koppenol
 • Sophie Vink
 • Romke Prins
 • Rob Wong
 • Adrie Vink
 • Jan Koole

Baanonderhoud:

 • Adrie Vink (Groundsman)
 • Henny van Driel
 • Joop Huijsmans 
 • Mignonne Dekker
 • Arie Brand 

De AC is belast met de planning, coördinatie en uitvoering van het onderhoud aan het tennispark, de banen, de installaties, de gebouwen en onderhoudsmaterialen.

De AC ondersteunt en stuurt de groundsman aan bij het onderhoud van de tennisbanen en bij het voorjaars- en najaarsonderhoud.

De AC ondersteunt desgevraagd de evenementen welke door de overige commissies worden georganiseerd.

Daarnaast is de AC belast met de voorlichting en promotie aangaande haar eigen activiteiten.

De AC is verantwoording verschuldigd aan het bestuur; in het bijzonder aan het bestuurslid AC, Mark Sanne.

Bar Commissie

De Barcommissie (BC) bestaat uit:

 • Mark Lippe
 • Jurko Leij
 • Rianne Linders - te Brake
 • Siep Weijzen
 • Paul Kwakernaak

Ondersteuning Barcommissie:

 • Cees Beil (dienstenplanner)
 • Jan Verblaauw
 • Age Willemse
 • Chris Happel

De BC is belast met het beheer en exploitatie van de bar, de planning, coördinatie en organisatie van bardiensten.

De BC ziet toe op de uitvoering van de bepalingen inzake sociale hygiëne zoals vastgelegd in het bestuursreglement “Alcoholverstrekking” en de Hygiëne Code voor Sportkantines (HACCP).

De BC beheert de haar toebedeelde goederen en installaties.

Daarnaast is de BC belast met de voorlichting en promotie aangaande haar eigen activiteiten.

De BC is verantwoording verschuldigd aan het bestuur; in het bijzonder aan het bestuurslid BC.

 

Evenementen Commissie

De Evenementen Commissie bestaat uit:

 • Monique Jorna
 • Charissa Erkens
 • Carolien Nieuwland
 • Marijke Zeeman
 • Frits Straver

Zij is te bereiken via evenementen@gltcadastra.nl

Evenementen zijn o.a. feestavonden gedurende of ter afsluiting van belangrijke tennisgebeurtenissen, jubileumvieringen, commissieavond, nieuwjaarsreceptie e.d.

Communicatiecommissie

De communicatiecommissie (CC) bestaat uit:

 • Jet Crielaard (Bestuurslid, Vz. CC, verzending e-mail)
 • Bert Zwijnenburg (webadministrator/webmaster)
 • Andre Flach (beheerder monitor clubgebouw)
 • Niels Maseland (Facebook)
 • Eveline Ploos van Amstel

Wij zijn te bereiken per email: comcom@gltcadastra.nl

Wat doen wij?

Met deze bezetting zijn wij uitsluitend in staat de digitale Nieuwsbrief uit te brengen, de website te beheren en berichten te plaatsen op Facebook.

Wij krijgen via e-mail, per post, de kopijbus of via persoonlijke overhandiging teksten binnen van de verschillende commissies.
Lever de tekst op tijd in, want te laat.... dan komt het in het volgende nummer van de Nieuwsbrief of te laat op de website en Facebook!!!

Heeft u informatie of foto's die u graag geplaatst zou zien?

Mail dit dan naar ons redactie adres: comcom@gltcadastra.nl

 

Sponsorcommissie

De sponsorcommissie bestaat uit:

 • Adrie Vink
 • Pieter ter Steeg
 • Frits Straver

Zij zijn te bereiken via: sponsor@gltcadastra.nl

De commissie ontwikkelt en werkt ideeën uit die tot doel hebben de aantrekkelijkheid van Ad Astra voor zittende leden te behouden en nieuwe leden aan te trekken;

De commissie ijvert er actief voor om sponsors uit het Goudse bedrijfsleven te interesseren voor Ad Astra (bijv als adverteerder in ons clubblad, huurder van een windvanger, de ondersteuning van een specifiek team of evenement etc).

De commissie onderhoudt met grote zorg de contacten met bestaande sponsors en ontwikkelt en werkt ideeën uit om deze voor langere tijd aan Ad Astra te binden.

De commissie coördineert en begeleidt alle sponsoractiviteiten binnen Ad Astra, ook daar waar deze geïnitieerd worden door een ander werkverband (bijv de "Open Toernooi Commissie").

De commissie vervult zijn werkzaamheden in nauwe samenwerking met bestuur en overige commissies.

 

 

COMMISSIES voor specifieke verenigingsactiviteiten.

Open Toernooi Commissie

De Open Toernooi Commissie (OTC) bestaat uit een Open toernooileider/wedstrijdleider en meerdere leden. De samenstelling van deze commissie wordt jaarlijks voor dit evenement definitief vastgesteld en bij de aanvang van de inschrijving voor deelname aan het Open toernooi bekendgesteld.

Thans bestaat de commissie uit:

 • Frits Straver
 • Mark Sanne
 • Monique Jorna
 • Ank Simons
 • Charissa Erkens
 • Niels Maseland

Zij zijn bereikbaar via email: aaopen@gltcadastra.nl

Naast de toernooicommissie zullen ook leden uit andere commissies hun beste beentje voor zetten om het toernooi te laten slagen, zoals de bar- en evenementencommissie, de accommodatiecommissie, de sponsorcommissie en alle andere leden die deze week de vereniging ondersteunen met het mede-organiseren van het Open Toernooi.

Open Jeugd Toernooicommissie

De commissie, die het Open Jeugd Toernooi organiseerd, bestaat uit:

 • Jon Emmelkamp (toernooileider)
Goudse Jeugd Kampioenschappen

De Goudse Jeugd Kampioenschappen worden gezamenlijk georganiseerd door Ad Astra, TIOD en Be Quick.

Namens Ad Astra nemen aan de GJK-commissie deel:

 • Vader van Jelle Fintelman

 

Veteranen Toernooi Commissie

De Veteranen toernooi commissie bestaat uit:

 • Frits Straver (vz)
 • Monique Jorna
 • Marcel Jorna

Zij verzorgen het jaarlijkse toernooi met veel enthousiasme en toewijding.

Zij zijn bereikbaar via email: veteranen@gltcadastra.nl